۳۰ هزار آیفون در تحویل خط قطع شده است و نیم دوباره به شبکه دوباره