عزت اللهی در مجموعه ای از بهترین تصاویر ماه در روسیه(عکس)