به کشته شدن نزدیک به 90 فلسطینی در درگیری دوازدهم جمعه خشم