سرمایه گذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای طرح های عمرانی در سال ۱۳۹۶