که این مقاله امروز در مورد فلسطین نوشته شده است/اعزام مشترک نظامی بین رژیم صهیونیستی در نهاد و ایالات متحده