داستان جالب: هر کس کسی, هر کسی, اما وجود دارد هیچ فرد! - AHA