سیاست وزارت انرژی نفت در دریای خزر می تواند موثر باشد