امضا ۱۰ هزار انگلیسی پا گسترده: سفر بن سلمان به لندن لغو شد