لمپارد: فقط دخه آ می توانست ضربه آگوئرو را به آن شکل دفع کند +عکس