نام 10 نماینده برای به تاخیر انداختن جلسه مجلس به این نتیجه رسیدند