وزارت امور خارجه سوریه در پاریس به دلیل حمایت از تروریسم و بهره وری شرکت در روند صلح نمی خواهد