خوشا به جراحی رتبه اول در گروه فلزات اساسی و رتبه پنجم در ارزش افزوده و ایجاد شغل برای کسب و کار.