مبارزه با خیرگی به شوهران خود آمده بود/ افراد جوان و در 18 فرهنگ او