پشتیبانی کامل از HSE و شرکت ملی نفت عملیات آتش چاه ۱۴۷ رگ سفید