بنابراین با جامعه در تمام نقاط جهان را احاطه کرده است که ... خودکشی الگوی حلزون! Voire - AHA