مسافران کدام شیوه حمل و نقل را برای سفر ترجیح می دهند؟