پیام تعدادی از وکلا به رئیس جمهور در مورد خودکشی گذشته در بازداشتگاه