توقف قطار حومه در صورت عدم وجود بودجه توسط دولت/ ۸۲ قطار برای حمل و نقل زائران از زمین طرفداران فکر می کنم