ذوالنور: ایجاد فضای رقابتی و خروج از انحصار، راهکار ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی است