اولین کنفرانس ملی "امید و اجتماعی در ایران" برگزار می شود