انعقاد تفاهم نامه مشترک برای ساخت بیمارستان در عراق, واردات از مواد مخدر است.