اوباما: تا زمانی که ما منافع اقتصادی از پیش علاقه ما در آن باقی می ماند