اعتراض کف خیابان رادیولوژی برای رسیدگی به مشکلات غیر قابل قبول