رییس و دبیر هیات اجرایی جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی منصوب شدند