بروز اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان ۵ مرکز مخابراتی