به جای استفاده از بازیکنان شایسته از پارس جنوبی جم در یک باند خالی