نرخ قاره آمریکا به دیگر علیه این تصمیم از مغلوب ساختن پیشی جستن