خفاش در خانه به 3 امتیاز دست یافت و جای رئال را گرفت