مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان حذف می شود؟