راه اندازی که مانع از چین به ساخت cyber security با استفاده از