ثروتمندترین افراد در جهان ریشه عمل RNA آنها چه هستند ؟