ثبات یکی از بهترین بازی ها را انجام نمی/ پاپا تیام هوشمند