آن را به یک درایو کوتاه: انتخاب ۱۱ بازیکن ثبات دشوار است