روند قرار دادن مردم چاه 147 رگ سفید کمیسیون انرژی توصیف خانه