آخرین شب عزاداری با حضور فاطمه گل سلام خدا بن برگزار شد