این بازی موبایل بسیار کوچک است و به زودی به تولید می رسد