پرداخت صدها میلیون تومان خسارت به ناشران در نمایشگاه کتاب سی ام