شکارچی شکار شیر / رئیس جمهور تنها عضو باقی مانده از یک مرد خوش شانس