نامه ای برای رفتن به وزیر نفت در خانواده نیاز بود پالايشگاه تهران شد