شرکت ILF اتریش به دنبال همکاری با صنعت نفت ایران است.