اعتراف کارگردانی این فیلم به سوال بالا در برابر شکست از وزارت فرهنگ و ارشاد/ عکس