یادداشت مهمان/علی احمدی, رئيس جمهور, مقاله ها و خطابه ۲۲ بهمن