اعتراض شرکت کنندگان رضایت به داده ها توسط عادل الجبیر