در هنگام صبح موجب انتقال بیماری های مقاربتی می شود