یکی دیگر از قرارداد به تمرین استقلال قبل از بازی با الریان