تصویر; طنز سنگین است "رحمت" به مرد; کاپیتان "استقلال" در پاسخ به عدم احترام بازیکنان هلال ماه داد !