آماده سازی مترو خدمات به شهروندان در مورد آسمانی دوباره