هشدار رئیس جمهور, این گزارش می گوید نسبت به وقوع یک جنگ جدید در غزه