اتمام مارس 22 تورنت بدون هیچ مشکلی با امنیت/ محدودیت ترافیک متن