دبیر کل و رئیس جمهور تمدید یک دعوت نامه برای بحث ...